कृदन्तरूपाणि - स्फुर्छ् (स्फु॑र्छाँ॑ विस्तृतौ - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
स्फूर्छनम्
अनीयर्
स्फूर्छनीयः - स्फूर्छनीया
ण्वुल्
स्फूर्छकः - स्फूर्छिका
तुमुँन्
स्फूर्छितुम्
तव्य
स्फूर्छितव्यः - स्फूर्छितव्या
तृच्
स्फूर्छिता - स्फूर्छित्री
क्त्वा
स्फूर्छित्वा
ल्यप्
प्रस्फूर्छ्य
क्तवतुँ
स्फूर्णवान् / स्फूर्छितवान् - स्फूर्णवती / स्फूर्छितवती
क्त
स्फूर्णः / स्फूर्छितः - स्फूर्णा / स्फूर्छिता
शतृँ
स्फूर्छन् - स्फूर्छन्ती