कृदन्तरूपाणि - रध् (र॒धँ॑ हिंसासंराद्ध्योः - दिवादिः - वेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
रन्धनम्
अनीयर्
रन्धनीयः - रन्धनीया
ण्वुल्
रन्धकः - रन्धिका
तुमुँन्
रधितुम् / रद्धुम्
तव्य
रधितव्यः / रद्धव्यः - रधितव्या / रद्धव्या
तृच्
रधिता / रद्धा - रधित्री / रद्ध्री
क्त्वा
रधित्वा / रद्ध्वा
ल्यप्
प्ररध्य
क्तवतुँ
रद्धवान् - रद्धवती
क्त
रद्धः - रद्धा
शतृँ
रध्यन् - रध्यन्ती