मङ्घ् धातुरूपाणि - मघिँ गत्याक्षेपे गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे मघिँ कैतवे च - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मङ्घिषीष्ट
मङ्घिषीयास्ताम्
मङ्घिषीरन्
मध्यम
मङ्घिषीष्ठाः
मङ्घिषीयास्थाम्
मङ्घिषीध्वम्
उत्तम
मङ्घिषीय
मङ्घिषीवहि
मङ्घिषीमहि