मङ्घ् धातुरूपाणि - मघिँ गत्याक्षेपे गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे मघिँ कैतवे च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अमङ्घत
अमङ्घेताम्
अमङ्घन्त
मध्यम
अमङ्घथाः
अमङ्घेथाम्
अमङ्घध्वम्
उत्तम
अमङ्घे
अमङ्घावहि
अमङ्घामहि