संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


अर्घ् - अर्घँ मूल्ये भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्

अर्घिष्यसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अर्घिष्यथ
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अर्घिष्यति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अर्घिष्यावः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अर्घिष्यामि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्