तद्धितान्तरूपाणि - ठञ् - प्रातिपदिकानां सूचिः

 

 
अध्यात्म  महाराज  आदित्यव्रत  मास  हिरण्य  उपसर्ग  युवराज  ऊर्ध्वकाल  पूर्वार्ध  एकशत  केदार  ओदन  गोदान  सौधावतान  अधिदेव  अधिभूत  इहलोक  परलोक  अग्निष्टोम  अच्युत  अजपथ  अनुग्राम  अन्तर्गेह  अन्तर्वेश्म  अपूप  अरिंदम  अरित्र  अर्धमास  आक्रन्द  आपत्काल  उत्तरपथ  उपराज  उपवास  ऊर्ध्वन्दम  एकसहस्र  करण  कर्णवेष्टक  कान्तारपथ  काल  कुल्माष  क्रोशशत  गुड  गोपुच्छ  गोवासन  गोशत  गोसहस्र  चान्द्रायण  छागमित्र  जङ्गलपथ  तत्काल  तुरायण  दक्षिणार्ध  दण्डाजिन  दशग्राम  दशौदन  दासमित्र  देवदत्त  देवराज  द्वादशाह  नतानत  नवयज्ञ  निवास  निष्कशत  निष्कसहस्र  निष्पेष  निसर्ग  नूपुर  पञ्चौदन  परश्वध  परिग्राम  पाकयज्ञ  पारायण  प्रदोष  प्रवास  प्रस्थ  प्रोष्ठपद  मांस  मांसौदन  मोदन  मोदमान  योजन  योजनशत  राजसूय  लवण  लोक  वर्ष  वर्षशत  वसन्त  वस्त्रयुग  वाजपेय  वारिपथ  विसर्ग  शकुलाद  शङ्कुपथ  शूर्प  शौवावतान  श्वगण  षत्वणत्व  संक्राम  संग्राम  संघात  संङ्घात  संताप  संनाह  संपराय  संपेष  संमोदन  संयोग  संवत्सर  संवास  संवाह  संवेशन  संवेष  संशय  सधमित्र  सन्ताप  समय  समान  समानग्राम  समानदेश  सर्ग  सर्वलोक  साधमित्र  सिन्धुमित्र  सुधामित्र  सोममित्र  स्थलपथ