संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


पूर्वाः - द्वितीया बहुवचनम्
पूर्वासाम् - षष्ठी बहुवचनम्
पूर्वाः - सप्तमी बहुवचनम्
पूर्वाम् - स्त्रीलिङ्गम्
पूर्वाः - षष्ठी बहुवचनम्