तद्धित् प्रत्ययाः - यत् (पुं)


 
अकारान्त
अर्घ -> अर्घ्यः  कण्ठ -> कण्ठ्यः  आकाश -> आकाश्यः  भाग -> भाग्यः  इभ -> इभ्यः  तिल -> तिल्यः  दीप -> दीप्यः  उदक -> उदक्यः  मुख -> मुख्यः  कूप -> कूप्यः  वृष -> वृष्यः  मेघ -> मेघ्यः  ओष्ठ -> ओष्ठ्यः  योग -> योग्यः 
 
विशेषः
पाद -> पाद्यः / पद्यः  समानतीर्थ -> सतीर्थ्यः  समानोदर -> सोदर्यः / समानोदर्यः  हृदय -> हृद्यः 
 
आकारान्त
अग्निदेवता -> अग्निदेवत्यः  सभा -> सभ्यः  आमिक्षा -> आमिक्ष्यः  शाखा -> शाख्यः  पितृदेवता -> पितृदेवत्यः  सीता -> सीत्यः  उखा -> उख्यः  तुला -> तुल्यः  स्थूणा -> स्थूण्यः  मेधा -> मेध्यः 
 
विशेषः
नासिका -> नस्यः 
 
इकारान्त
आदि -> आद्यः  वास्तोष्पति -> वास्तोष्पत्यः 
 
विशेषः
नाभि -> नभ्यः / नाभ्यः 
 
ईकारान्त
द्यावापृथिवी -> द्यावापृथिव्यः 
 
उकारान्त
मधु -> मधव्यः  वायु -> वायव्यः  पिचु -> पिचव्यः  ऊरु -> ऊरव्यः  ऋतु -> ऋतव्यः 
 
विशेषः
मनु -> मनुष्यः 
 
ऋकारान्त
पितृ -> पित्र्यः 
 
ओकारान्त
गो -> गव्यः 
 
औकारान्त
नौ -> नाव्यः 
 
चकारान्त
स्रुच् -> स्रुच्यः 
 
विशेषः
अपाच् -> अपाच्यः  उदच् -> उदीच्यः  प्रत्यच् -> प्रतीच्यः  प्राच् -> प्राच्यः 
 
तकारान्त
मरुत्वत् -> मरुत्वत्यः 
 
विशेषः
तेजस्वत् -> तेजस्यः  पयस्वत् -> पयस्यः  रेतस्वत् -> रेतस्यः  वर्चस्वत् -> वर्चस्यः 
 
नकारान्त
पथिन् -> पथ्यः  साक्षिन् -> साक्ष्यः 
 
विशेषः
अध्वन् -> अध्वन्यः  कर्मन् -> कर्मण्यः  ब्रह्मन् -> ब्रह्मण्यः  राजन् -> राजन्यः  वेमन् -> वेमन्यः  श्वन् -> शून्यः / शुन्यः  सामन् -> सामन्यः 
 
रेफान्त
 
विशेषः
चतुर् -> तुर्यः 
 
वकारान्त
दिव् -> दिव्यः 
 
शकारान्त
दिश् -> दिश्यः 
 
षकारान्त
हविष् -> हविष्यः  आयुष् -> आयुष्यः 
 
सकारान्त
वयस् -> वयस्यः  उषस् -> उषस्यः  ओजस् -> ओजस्यः 
 
विशेषः
ऊधस् -> ऊधन्यः  शिरस् -> शीर्षण्यः / शिरस्यः