तद्धित् प्रत्ययाः - यत् (नपुं)


 
अकारान्त
अर्घ -> अर्घ्यम्  कण्ठ -> कण्ठ्यम्  आकाश -> आकाश्यम्  भाग -> भाग्यम्  इभ -> इभ्यम्  तिल -> तिल्यम्  दीप -> दीप्यम्  उदक -> उदक्यम्  मुख -> मुख्यम्  कूप -> कूप्यम्  वृष -> वृष्यम्  मेघ -> मेघ्यम्  ओष्ठ -> ओष्ठ्यम्  योग -> योग्यम् 
 
विशेषः
पाद -> पाद्यम् / पद्यम्  समानोदर -> सोदर्यम् / समानोदर्यम्  स्तेन -> स्तेयम्  हृदय -> हृद्यम् 
 
आकारान्त
अग्निदेवता -> अग्निदेवत्यम्  सभा -> सभ्यम्  आमिक्षा -> आमिक्ष्यम्  शाखा -> शाख्यम्  पितृदेवता -> पितृदेवत्यम्  सीता -> सीत्यम्  उखा -> उख्यम्  तुला -> तुल्यम्  स्थूणा -> स्थूण्यम्  मेधा -> मेध्यम् 
 
विशेषः
नासिका -> नस्यम् 
 
इकारान्त
आदि -> आद्यम्  वास्तोष्पति -> वास्तोष्पत्यम् 
 
विशेषः
नाभि -> नभ्यम् / नाभ्यम् 
 
ईकारान्त
जगती -> जगत्यम्  द्यावापृथिवी -> द्यावापृथिव्यम्  रेवती -> रेवत्यम् 
 
उकारान्त
अणु -> अणव्यम्  मधु -> मधव्यम्  वायु -> वायव्यम्  ऋतु -> ऋतव्यम् 
 
विशेषः
मनु -> मनुष्यम् 
 
ऋकारान्त
पितृ -> पित्र्यम् 
 
ओकारान्त
गो -> गव्यम् 
 
औकारान्त
नौ -> नाव्यम् 
 
चकारान्त
स्रुच् -> स्रुच्यम् 
 
विशेषः
अपाच् -> अपाच्यम्  उदच् -> उदीच्यम्  प्रत्यच् -> प्रतीच्यम्  प्राच् -> प्राच्यम् 
 
तकारान्त
मरुत्वत् -> मरुत्वत्यम् 
 
विशेषः
तेजस्वत् -> तेजस्यम्  पयस्वत् -> पयस्यम्  रेतस्वत् -> रेतस्यम्  वर्चस्वत् -> वर्चस्यम् 
 
नकारान्त
पथिन् -> पथ्यम्  साक्षिन् -> साक्ष्यम् 
 
विशेषः
अध्वन् -> अध्वन्यम्  कर्मन् -> कर्मण्यम्  ब्रह्मन् -> ब्रह्मण्यम्  वेमन् -> वेमन्यम्  श्वन् -> शून्यम् / शुन्यम्  सामन् -> सामन्यम् 
 
पकारान्त
अप् -> अप्यम् 
 
रेफान्त
 
विशेषः
चतुर् -> तुर्यम् 
 
वकारान्त
दिव् -> दिव्यम् 
 
शकारान्त
दिश् -> दिश्यम् 
 
षकारान्त
हविष् -> हविष्यम्  आयुष् -> आयुष्यम् 
 
सकारान्त
वयस् -> वयस्यम्  उषस् -> उषस्यम्  ओजस् -> ओजस्यम् 
 
विशेषः
ऊधस् -> ऊधन्यम्  शिरस् -> शीर्षण्यम् / शिरस्यम्