तद्धित् प्रत्ययाः - यञ् (पुं)


 
अकारान्त
अग्निवेश -> आग्निवेश्यः  गर्ग -> गार्ग्यः  वाज -> वाज्यः  भिषज -> भैषज्यः  द्वीप -> द्वैप्यः  उक्थ -> औक्थ्यः  मुद्गल -> मौद्गल्यः  धूम -> धौम्यः  ऋक्ष -> आर्क्ष्यः  कृष्ण -> कार्ष्ण्यः  एक -> ऐक्यः  देव -> दैव्यः  गोलन्द -> गौलन्द्यः 
 
आकारान्त
स्थूरा -> स्थौर्यः 
 
इकारान्त
अगस्ति -> आगस्त्यः  कपि -> काप्यः  पुलस्ति -> पौलस्त्यः  बृहदग्नि -> बार्हदग्न्यः 
 
ईकारान्त
मनायी -> मानाय्यः  कुण्डिनी -> कौण्डिन्यः 
 
उकारान्त
अलिगु -> आलिगव्यः  मनु -> मानव्यः  लिगु -> लैगव्यः  गुहलु -> गौहलव्यः  सूनु -> सौनव्यः 
 
ऊकारान्त
इन्द्रहू -> ऐन्द्रहव्यः  पिप्पलू -> पैप्पलव्यः  एकलू -> ऐकलव्यः  देवहू -> दैवहव्यः 
 
जकारान्त
भिषज् -> भैषज्यः 
 
तकारान्त
व्याघ्रपात् -> व्याघ्रपात्यः  विदभृत् -> वैदभृत्यः 
 
नकारान्त
सुलोभिन् -> सौलोभ्यः 
 
हकारान्त
अनडुह् -> आनडुह्यः