संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


शतेन - तृतीया एकवचनम्
शतस्य - तृतीया द्विवचनम्
शतस्य - प्रथमा एकवचनम्
शते - तृतीया बहुवचनम्
शतम् - प्रथमा एकवचनम्