संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'चतसृभिः ( रेफान्त स्त्रीलिङ्गम् )' - प्रथमा-बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।