संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'कतिभ्यः ( इकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु समानम् )' कस्यां विभक्तौ वर्तते ?