संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'अष्टसप्तत्याम् / अष्टसप्ततौ ( इकारान्त )' कस्यां विभक्तौ वर्तते ?