संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


प्राचि - तृतीया द्विवचनम्
प्राङ् - प्रथमा बहुवचनम्
प्राग्भिः - तृतीया बहुवचनम्
प्राग्भ्यः - सप्तमी बहुवचनम्
प्राञ्चौ - सप्तमी बहुवचनम्