संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अट्टमानेन - सप्तमी द्विवचनम्
अट्टमानौ - सम्बोधन बहुवचनम्
अट्टमानाः - चतुर्थी एकवचनम्
अट्टमानाभ्याम् - पञ्चमी द्विवचनम्
अट्टमान - प्रथमा बहुवचनम्