संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अञ्ज्यात् - पञ्चमी एकवचनम्
अञ्ज्ययोः - चतुर्थी द्विवचनम्
अञ्ज्याय - चतुर्थी एकवचनम्
अञ्ज्यानाम् - तृतीया बहुवचनम्
अञ्ज्येभ्यः - चतुर्थी द्विवचनम्