संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अग्निष्टोमाः - षष्ठी एकवचनम्
अग्निष्टोमस्य - पञ्चमी द्विवचनम्
अग्निष्टोमानाम् - पञ्चमी एकवचनम्
अग्निष्टोमौ - प्रथमा द्विवचनम्
अग्निष्टोमौ - पञ्चमी द्विवचनम्