संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

वा - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + घञ् = वायः
वा - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + तव्य (पुं) = वातव्यः
वा - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + ण्वुल् (पुं) = वायकम्
वा - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + ल्युट् = वान्ती / वाती
वा - वा गतिगन्धनयोः अदादिः + क्तवतुँ (स्त्री) = वानम्