अक्षरसमाम्नाय शब्दरूपाणि

(पुंलिङ्गम्)
 
 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अक्षरसमाम्नायः
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायाः
सम्बोधन
अक्षरसमाम्नाय
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायाः
द्वितीया
अक्षरसमाम्नायम्
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायान्
तृतीया
अक्षरसमाम्नायेन
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायैः
चतुर्थी
अक्षरसमाम्नायाय
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
पञ्चमी
अक्षरसमाम्नायात् / अक्षरसमाम्नायाद्
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
षष्ठी
अक्षरसमाम्नायस्य
अक्षरसमाम्नाययोः
अक्षरसमाम्नायानाम्
सप्तमी
अक्षरसमाम्नाये
अक्षरसमाम्नाययोः
अक्षरसमाम्नायेषु
 
एक
द्वि
बहु
प्रथमा
अक्षरसमाम्नायः
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायाः
सम्बोधन
अक्षरसमाम्नाय
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायाः
द्वितीया
अक्षरसमाम्नायम्
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायान्
तृतीया
अक्षरसमाम्नायेन
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायैः
चतुर्थी
अक्षरसमाम्नायाय
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
पञ्चमी
अक्षरसमाम्नायात् / अक्षरसमाम्नायाद्
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
षष्ठी
अक्षरसमाम्नायस्य
अक्षरसमाम्नाययोः
अक्षरसमाम्नायानाम्
सप्तमी
अक्षरसमाम्नाये
अक्षरसमाम्नाययोः
अक्षरसमाम्नायेषु