हृ धातुरूपाणि - हृ॒ञ् हरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हर्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हर्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हर्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हर्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हर्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हर्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हर्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हर्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हर्तास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरतात् / हरताद् / हरतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरतात् / हरताद् / हर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हराणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हराम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरत् / अहरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहराम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
हरेत् / हरेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
हरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
हरेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
हरेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
हरेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
हरेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
हरेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
हरेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
हरेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ह्रियात् / ह्रियाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ह्रियास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ह्रियासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ह्रियाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ह्रियास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ह्रियास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ह्रियासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ह्रियास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ह्रियास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहरिष्यत् / अहरिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहरिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहरिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहरिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहरिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहरिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहरिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहरिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहरिष्याम
 


अन्याः