हुल् धातुरूपाणि - हु॑लँ॑ गतौ - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
होलतात् / होलताद् / होलतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
होलताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
होलन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
होलतात् / होलताद् / होल
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
होलतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
होलत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
होलानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
होलाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
होलाम


अन्याः