हन् धातुरूपाणि - ह॒नँ॑ हिंसागत्योः - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहन्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अघ्नन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहन्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहन्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहन्म