हठ् धातुरूपाणि - ह॑ठँ॑ प्लुतिशठत्वयोः बलात्कार इत्यन्ये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहठिष्यत् / अहठिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहठिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहठिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहठिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहठिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहठिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहठिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहठिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहठिष्याम