हठ् धातुरूपाणि - ह॑ठँ॑ प्लुतिशठत्वयोः बलात्कार इत्यन्ये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अहठत् / अहठद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अहठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अहठन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अहठः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अहठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अहठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अहठम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अहठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अहठाम