स्विद् धातुरूपाणि - ञिष्वि॑दाँ॒ स्नेहनमोचनयोः गात्रप्रस्रवणे स्नेहनमोहनयोरित्येके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

लुट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

लृट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

लोट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

लङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

विधिलिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 

लृङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मध्यम
उत्तम
 


अन्याः