स्विद् धातुरूपाणि - ञिष्वि॑दाँ॒ स्नेहनमोचनयोः गात्रप्रस्रवणे स्नेहनमोहनयोरित्येके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अस्वेदिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अस्वेदिष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अस्वेदिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अस्वेदिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अस्वेदिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अस्वेदिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अस्वेदिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अस्वेदिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अस्वेदिष्यामहि