सस् धातुरूपाणि - ष॑सँ॑ स्वप्ने - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असत् / असद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असस्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अससन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असः / असत् / असद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असस्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असस्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अससम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असस्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असस्म