सप् धातुरूपाणि - ष॑पँ॑ समवाये - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सपति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सपतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सपन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सपसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सपथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सपथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सपामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सपावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सपामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सपिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सपितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सपितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सपितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सपितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सपितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सपितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सपितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सपितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सपिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सपिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सपिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सपिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सपिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सपिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सपिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सपिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सपिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सपतात् / सपताद् / सपतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सपन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सपतात् / सपताद् / सप
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सपानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सपाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असपत् / असपद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असपन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असपः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असपम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असपाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सपेत् / सपेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सपेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सपेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सपेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सपेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सपेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सपेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सपेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सपेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
सप्यात् / सप्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
सप्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
सप्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
सप्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
सप्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
सप्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
सप्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
सप्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
सप्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
असपिष्यत् / असपिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
असपिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
असपिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
असपिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
असपिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
असपिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
असपिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
असपिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
असपिष्याम