वे धातुरूपाणि - वे॒ञ् तन्तुसन्ताने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अवयत् / अवयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अवयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अवयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अवयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अवयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अवयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अवयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अवयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अवयाम