रु धातुरूपाणि - रु॑ शब्दे - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
रुवीयात् / रुवीयाद् / रुयात् / रुयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
रुवीयाताम् / रुयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
रुवीयुः / रुयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
रुवीयाः / रुयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
रुवीयातम् / रुयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
रुवीयात / रुयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
रुवीयाम् / रुयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
रुवीयाव / रुयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
रुवीयाम / रुयाम