यस् धातुरूपाणि - य॑सुँ॑ प्रयत्ने - दिवादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
यस्येत् / यस्येद् / यसेत् / यसेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
यस्येताम् / यसेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
यस्येयुः / यसेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
यस्येः / यसेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
यस्येतम् / यसेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
यस्येत / यसेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
यस्येयम् / यसेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
यस्येव / यसेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
यस्येम / यसेम