मुच् धातुरूपाणि - मु॒चॢँ॒॑॑ मोक्षणे मोचने - तुदादिः - कर्तरि प्रयोगः


उभयपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुञ्चति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुञ्चतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुञ्चन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुञ्चसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुञ्चथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुञ्चथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुञ्चामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुञ्चावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुञ्चामः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुञ्चते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुञ्चेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुञ्चन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुञ्चसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुञ्चेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुञ्चध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुञ्चे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुञ्चावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुञ्चामहे
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोक्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोक्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोक्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोक्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोक्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोक्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोक्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोक्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोक्तास्मः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोक्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोक्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोक्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोक्तासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोक्तासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोक्ताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोक्ताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोक्तास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोक्तास्महे
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोक्ष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोक्ष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोक्ष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोक्ष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोक्ष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोक्ष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोक्ष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोक्ष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोक्ष्यामः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मोक्ष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मोक्ष्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मोक्ष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मोक्ष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मोक्ष्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मोक्ष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मोक्ष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मोक्ष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मोक्ष्यामहे
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्चतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुञ्चताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुञ्चन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुञ्चतात् / मुञ्चताद् / मुञ्च
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुञ्चतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुञ्चत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुञ्चानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुञ्चाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुञ्चाम
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुञ्चताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुञ्चन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुञ्चस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुञ्चै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुञ्चावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुञ्चामहै
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमुञ्चत् / अमुञ्चद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमुञ्चताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमुञ्चन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमुञ्चः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमुञ्चतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमुञ्चत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमुञ्चम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमुञ्चाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमुञ्चाम
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमुञ्चत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमुञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमुञ्चन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमुञ्चथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमुञ्चेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमुञ्चध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमुञ्चे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमुञ्चावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमुञ्चामहि
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुञ्चेत् / मुञ्चेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुञ्चेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुञ्चेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुञ्चेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुञ्चेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुञ्चेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुञ्चेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुञ्चेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुञ्चेम
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुञ्चेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुञ्चेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुञ्चेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुञ्चेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुञ्चेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुञ्चेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुञ्चेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुञ्चेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुञ्चेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुच्यात् / मुच्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुच्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुच्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुच्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुच्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुच्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुच्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुच्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुच्यास्म
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मुक्षीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मुक्षीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मुक्षीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मुक्षीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मुक्षीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मुक्षीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मुक्षीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मुक्षीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मुक्षीमहि
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमोक्ष्यत् / अमोक्ष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमोक्ष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमोक्ष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमोक्ष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमोक्ष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमोक्ष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमोक्ष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमोक्ष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमोक्ष्याम
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमोक्ष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमोक्ष्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमोक्ष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमोक्ष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमोक्ष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमोक्ष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमोक्ष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमोक्ष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमोक्ष्यामहि
 


अन्याः