मन्थ् धातुरूपाणि - म॑न्थँ॑ विलोडने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मन्थति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मन्थतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मन्थन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मन्थसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मन्थथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मन्थथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मन्थामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मन्थावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मन्थामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मन्थिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मन्थितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मन्थितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मन्थितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मन्थितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मन्थितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मन्थितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मन्थितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मन्थितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मन्थिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मन्थिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मन्थिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मन्थिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मन्थिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मन्थिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मन्थिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मन्थिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मन्थिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मन्थतात् / मन्थताद् / मन्थतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मन्थताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मन्थन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मन्थतात् / मन्थताद् / मन्थ
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मन्थतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मन्थत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मन्थानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मन्थाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मन्थाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमन्थत् / अमन्थद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमन्थताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्थन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमन्थः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमन्थतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमन्थत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमन्थम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमन्थाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमन्थाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मन्थेत् / मन्थेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मन्थेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मन्थेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मन्थेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मन्थेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मन्थेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मन्थेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मन्थेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मन्थेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
मथ्यात् / मथ्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
मथ्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
मथ्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
मथ्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
मथ्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
मथ्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
मथ्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
मथ्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
मथ्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अमन्थिष्यत् / अमन्थिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अमन्थिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अमन्थिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अमन्थिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अमन्थिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अमन्थिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अमन्थिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अमन्थिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अमन्थिष्याम
 


अन्याः