पॄ धातुरूपाणि - पॄ॑ पालनपूरणयोः - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपिपः
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपिपूर्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपिपरुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपिपः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपिपूर्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपिपूर्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपिपरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपिपूर्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपिपूर्म


अन्याः