पूर् धातुरूपाणि - पू॑रीँ॑ आप्यायने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अपूरयत् / अपूरयद् / अपूरत् / अपूरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अपूरयताम् / अपूरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अपूरयन् / अपूरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अपूरयः / अपूरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अपूरयतम् / अपूरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अपूरयत / अपूरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अपूरयम् / अपूरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अपूरयाव / अपूराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अपूरयाम / अपूराम