दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयेत / दलेत / दलयेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेयाताम् / दलेयाताम् / दलयेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयेरन् / दलेरन् / दलयेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयेथाः / दलेथाः / दलयेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेयाथाम् / दलेयाथाम् / दलयेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयेध्वम् / दलेध्वम् / दलयेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयेय / दलेय / दलयेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयेवहि / दलेवहि / दलयेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयेमहि / दलेमहि / दलयेमहि