जॄ धातुरूपाणि - जॄ॑ वयोहानौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयतात् / जारयताद् / जारयतु / जरतात् / जरताद् / जरतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयताम् / जरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयन्तु / जरन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयतात् / जारयताद् / जारय / जरतात् / जरताद् / जर
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयतम् / जरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयत / जरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयाणि / जराणि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयाव / जराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयाम / जराम


अन्याः