जॄ धातुरूपाणि - जॄ॑ वयोहानौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयते / जरते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयेते / जरेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयन्ते / जरन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयसे / जरसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयेथे / जरेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयध्वे / जरध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारये / जरे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयावहे / जरावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयामहे / जरामहे