जस् धातुरूपाणि - ज॑सुँ॑ ताडने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जासयेत् / जासयेद् / जसेत् / जसेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जासयेताम् / जसेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जासयेयुः / जसेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जासयेः / जसेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जासयेतम् / जसेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जासयेत / जसेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जासयेयम् / जसेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जासयेव / जसेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जासयेम / जसेम


अन्याः