चि धातुरूपाणि - चि॑ भाषार्थः च - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अचाययत् / अचाययद् / अचयत् / अचयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अचाययताम् / अचयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अचाययन् / अचयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अचाययः / अचयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अचाययतम् / अचयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अचाययत / अचयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अचाययम् / अचयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अचाययाव / अचयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अचाययाम / अचयाम


अन्याः