चि धातुरूपाणि - चि॑ञ् चयने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अचययत् / अचययद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अचययताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अचययन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अचययः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अचययतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अचययत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अचययम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अचययाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अचययाम


अन्याः