चल् धातुरूपाणि - च॑लँ॑ भृतौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अचालयत् / अचालयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अचालयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अचालयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अचालयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अचालयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अचालयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अचालयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अचालयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अचालयाम


अन्याः