गुह् धातुरूपाणि - गु॑हूँ॒॑ संवरणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः


 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गूहति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गूहतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गूहन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गूहसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गूहथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गूहथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गूहामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गूहावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गूहामः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गूहतात् / गूहताद् / गूहतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गूहताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गूहन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गूहतात् / गूहताद् / गूह
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गूहतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गूहत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गूहानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गूहाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गूहाम
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगूहत् / अगूहद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगूहताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगूहन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगूहः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगूहतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगूहत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगूहम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगूहाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगूहाम
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गूहेत् / गूहेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गूहेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गूहेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गूहेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गूहेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गूहेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गूहेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गूहेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गूहेम
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गूहते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गूहेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गूहन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गूहसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गूहेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गूहध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गूहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गूहावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गूहामहे
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गूहताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गूहेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गूहन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गूहस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गूहेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गूहध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गूहै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गूहावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गूहामहै
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगूहत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगूहेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगूहन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगूहथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगूहेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगूहध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगूहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगूहावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगूहामहि
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गूहेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गूहेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गूहेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गूहेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गूहेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गूहेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गूहेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गूहेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गूहेमहि