गुप् धातुरूपाणि - गु॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयेत् / गोपयेद् / गोपेत् / गोपेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयेताम् / गोपेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयेयुः / गोपेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयेः / गोपेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयेतम् / गोपेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयेत / गोपेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयेयम् / गोपेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयेव / गोपेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयेम / गोपेम


अन्याः