कृत् धातुरूपाणि - कृ॑तीँ॑ वेष्टने - रुधादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकृणत् / अकृणद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकृन्ताम् / अकृन्त्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकृन्तन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकृणः / अकृणत् / अकृणद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकृन्तम् / अकृन्त्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकृन्त / अकृन्त्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकृणतम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकृन्त्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकृन्त्म


अन्याः