उ धातुरूपाणि - उ॒ङ् शब्दे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
आवत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
आवेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
आवन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
आवथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
आवेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
आवध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
आवे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
आवावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
आवामहि