उठ् धातुरूपाणि - उ॑ठँ॒ उपघाते प्रतिघाते - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
औठत् / औठद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
औठताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
औठन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
औठः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
औठतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
औठत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
औठम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
औठाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
औठाम