इख् धातुरूपाणि - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
एखतात् / एखताद् / एखतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
एखताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
एखन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
एखतात् / एखताद् / एख
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
एखतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
एखत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
एखानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
एखाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
एखाम