इख् धातुरूपाणि - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ऐखत् / ऐखद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ऐखताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ऐखन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ऐखः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ऐखतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ऐखत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ऐखम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ऐखाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ऐखाम